REGULAMIN
Szkoły Baletowej Les Ballets de Pologne

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko po podpisaniu akceptacji regulaminów : Szkoły Baletowej Les Ballets de Pologne działającej przy Fundacji Warsaw Ballet Theatre, Użytkowania oraz Wynajmu Sal  oraz Regulaminu Nauki w Klasach Baletowych  (dot. tylko uczniów klas baletowych).
 2. Zajęcia opłacane są z góry poprzez wykupienie jednorazowego biletu lub karnetu na cały miesiąc przed pierwszymi zajęciami w miesiącu (w przypadku karnetu) lub przed zajęciami (w przypadku pojedynczego biletu). Nie opłacenie zajęć w terminie skutkuje nie dopuszczeniem uczestnika do zajęć.
 3. Cena karnetu zależy od ilości zajęć w danym miesiącu – nie ma możliwości wykupienia mniejszej ilości zajęć w cenie karnetu miesięcznego (wtedy jest możliwość wykupienia pojedynczego biletu).
 4. Fundacja nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane z karnetu lekcje. Istnieje jednak możliwość ‘odrobienia’ lekcji w ramach innych zajęć w tej samej cenie, w tym samym miesiącu po uzyskaniu zgody dyrekcji Szkoły i jeśli liczba osób w grupie nie przekracza limitu. Fundacja nie gwarantuje możliwości odrobienia zajęć.
 5. Fundacja oraz pedagodzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje oraz urazy doznane w trakcie, przed i po zajęciach. Każdy uczestnik zajęć lub jego opiekun zobowiązany jest do poinformowania prowadzącego zajęcia o posiadanych kontuzjach, urazach, chorobach. W przypadku złego stanu zdrowia uczestnika prowadzący ma prawo zabronić uczestnictwa w zajęciach.
 6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Fundacji.
 7. W wyjątkowych sytuacjach Fundacja Warsaw Ballet Theatre zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć, pedagoga prowadzącego zajęcia, a także niniejszego regulaminu.
 8. W trakcie trwania zajęć na sali ma prawo przebywać tylko pedagog oraz uczniowie. Obecność innych osób musi zostać uprzednio zgłoszona i zaakceptowana przez zarząd Fundacji Warsaw Ballet Theatre.
 9. Każda osoba przebywająca na terenie Fundacji zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych przez Fundację Warsaw Ballet Theatre zasad oraz etykiety tanecznej.
 10. Fundacja Warsaw Ballet Theatre ma prawo odmówić udziału w zajęciach jeśli uczestnik nie zastosował się do niniejszego regulaminu.
 11. Na terenie budynku Fundacji Warsaw Ballet Theatre obowiązuje zmiana obuwia. Dotyczy to zarówno uczestników zajęć jak i rodziców oraz osób oczekujących.
 12. Pedagog ma prawo wyprosić z sali uczestników zachowujących się nie właściwie, zakłócających i uniemożliwiających prowadzenie zajęć.
 13. Za szkody wyrządzone przez dzieci oraz osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie prawni.
 14. Uczniowie Szkoły Baletowej działającej przy Fundacji Warsaw Ballet Theatre zobowiązują się do punktualnego przychodzenia na lekcje oraz wszystkie zajęcia.
 15. Fundacja Warsaw Ballet Theatre ma prawo zamknąć grupę, której liczba uczestników okaże się niewystarczająca do prowadzenia zajęć.
 16. Na wszystkie zajęcia  obowiązują zapisy. Fundacja Warsaw Ballet Theatre ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach jeśli uczeń nie zapisał się z wyprzedzeniem do danej grupy a liczba osób przekracza ustalony limit.
 17. Osoby towarzyszące, nie biorące udziału w zajęciach Fundacji Warsaw Ballet Theatre zobowiązane są do pozostania w pomieszczeniu recepcji na parterze Szkoły, nie wchodzenie na sale oraz do garderób.
 18. Informacje nt. przetwarzania danych osobowych przez Fundację Warsaw Ballet Theatre znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://lesballets.pl/polityka-prywatnosci

REGULAMIN
wynajmu oraz użytkowania sal baletowych

 1. Fundacja Warsaw Ballet Theatre nie wynajmuje sal osobom oraz podmiotom zewnętrznym. Wynajem jest możliwy tylko i wyłącznie w formie zajeć indywidualnych z pedagogiem Fundacji Warsaw Ballet Theatre.
 2. Wynajmujący zobowiązuje się do pozostawienia sali baletowej w takim samym stanie, w jakim została mu wynajęta. Za wszystkie powstałe szkody Fundacja Warsaw Ballet Theatre ma prawo obciążyć wynajmującego.
 3. Za wszystkie szkody wyrządzone podczas wynajmu odpowiedzialność ponosi Wynajmujący. Fundacja ma prawo obciążyć Wynajmującego kosztami naprawy za wyrządzone szkody.
 4. Stanowczo zabrania się wchodzenia na salę baletową w obuwiu do tego nie przystosowanym! Na sali można przebywać tylko boso, w baletkach/skarpetkach lub butach tanecznych odpowiednich do tego celu (nie wchodzimy w butach na wysokim i ostrym obcasie).
 5. Zabrania się wnoszenia na salę baletową jedzenia oraz napojów innych niż woda.
 6. Zarówno na sali baletowej jak i w całym budynku Fundacji palenie jest surowo zabronione.
 7. Możliwość wynajmu sali istnieje tylko po wcześniejszym ustaleniu z Fundacją i umówieniu się na konkretny termin.
 8. Wynajmujący zobowiązuje się do opuszczenia sali o wyznaczonej godzinie. Jeśli wynajem zostanie przedłużony Fundacja Warsaw Ballet Theatre a ma prawo zażądać dodatkowej opłaty za rozpoczęcie dodatkowej godziny.
 9. Dzieci oraz osoby niepełnoletnie mogą przebywać na sali tylko pod opieką pedagoga lub osoby dorosłej.
 10. Na sali baletowej uczestnicy mogą przebywać tylko w obecności pedagoga prowadzącego zajęcia bądź pracownika Fundacji w godzinach zajęć/wynajmu. Zabronione jest przebywanie na sali samemu bez uzyskania zgody dyrekcji.
 11. Fundacja Warsaw Ballet Theatre nie ponosi odpowiedzialności za urazy, kontuzje powstałe w czasie wynajmu sali.

REGULAMIN
nauki w klasach baletowych

 1. PUNKTUALNOŚĆ – na zajęcia przychodzimy kilka minut wcześniej aby mieć czas na przebranie się, rozgrzewkę i przygotowanie do zajęć. W godzinie lekcji jesteśmy już gotowi na sali.
 2. ESTETYKA – zawsze przestrzegamy zasad dotyczących ubiorów (odpowiedni kostium klasowy w ustalonym kolorze, czyste łososiowe rajstopy, baletki), włosy upinamy w kok (tak aby odsłaniały szyje, nie wpadały w oczy).
 3. SYSTEMATYCZNOŚĆ – wszystkie opuszczone zajęcia (np. w powodu choroby) odrabiamy możliwie najszybciej w terminie wskazanym przez pedagoga. Nie ma możliwości nie uczęszczania na wszystkie zajęcia swojej klasy. Nie odrobienie zajęć może skutkować przeniesieniem do grupy OPEN. Zajęcia odrabiamy w grupach OPEN. Klasy są zamknięte – nie ma możliwości uczęszczania gościnnie bądź odrabiania zajęć w innej klasie. Można mieć maksymalnie 2 dni nieobecności w miesiącu. Nauka w klasach baletowych trwa 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec) – nie ma możliwości chodzenia „w kratkę”. Aby zdać do następnej klasy trzeba zaliczyć każdy miesiąc nauki.
 4. ZACHOWANIE – na lekcji nie rozmawiamy, nie przeszkadzamy, nie wychodzimy z sali bez pytania, korzystamy z toalety przed zajęciami aby nie musieć wychodzić w trakcie, nie poprawiamy i komentujemy innych uczniów, skupiamy się tylko na sobie i lekcji.
 5. PROFESJONALIZM – do klas przyjmowani są tylko uczniowie, którzy są zainteresowani intensywną nauką tańca klasycznego i traktują naukę profesjonalnie (osoby, które chcą tańczyć wyłącznie rekreacyjnie zapisują się do grup OPEN). Uczniowie klas mogą (ale nie muszą) zostać zaproszeni do udziału (bezpłatnie) w spektaklach baletowych, próbach zespołu baletowego lub dołączenia do zespołu baletowego (minimalny wiek – 12 lat)
 6. ROZUMIEM, ŻE w klasie mogą być osoby w różnym wieku, o różnych umiejętnościach, ambicjach i celach – szanujemy je, nie porównujemy się do nikogo, nie dyskryminujemy nikogo. Wiemy, że niektórzy mogą robić szybsze i większe postępy, ćwiczyć więcej w domu czy zwyczajnie mieć talent do tańca, który umożliwia im np. dostanie się do zespołu, przejście do wyższej klasy. Nie zniechęcamy się tym, ponieważ mamy własne cele, możliwości, ambicje i tego się trzymamy. Wiem, że skupianie się na innych odciąga nas od naszych celów oraz marzeń. Jesteśmy życzliwi zarówno wobec osób zaawansowanych jak i dopiero rozpoczynających naukę, ponieważ to nie poziom tańca definiuje dobrego człowieka. Pracując ciężko każdy jest w stanie zrealizować swoje marzenia.
 7. EGZAMIN – na zakończenie roku każda z klas zdaje egzamin z tańca klasycznego oraz technik, których dana klasa się uczyła. Oceny definiują, do której klasy uczeń będzie mógł uczęszczać w przyszłym roku.
 8. OPŁATY – opłaty za zajęcia uiszczane są z góry za cały miesiąc przed lub w dniu pierwszych zajęć w danym miesiącu. Nie uiszczenie opłaty w terminie bez podania przyczyny może skutkować nie dopuszczeniem ucznia do udziału w zajęciach.
 9. KONCERTY – uczniowie klas mogą mieć możliwość gościnnych występów na scenie organizowanych przez Fundację Warsaw Ballet Theatre. Na czas prób oraz występów każdego ucznia obowiązują wszystkie regulaminy Fundacji Warsaw Ballet Theatre
 10. CIERPLIWOŚĆ – rozumiemy, że balet klasyczny jest techniką bardzo trudną i wymagającą lat praktyki, jesteśmy cierpliwi jeśli chodzi o efekty naszej pracy, występy na scenie czy ‘awans’ do wyższej klasy.
 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ – uczniowie, którzy opuszczają zbyt wiele zajęć (więcej niż 2 zajęcia w miesiącu), nie stosują się do niniejszego regulaminu (punktualność, ubiór, zachowanie) mogą zostać przeniesieni do grupy OPEN. Mogą zostać również wykluczeni z udziału w koncertach, występach bądź innych imprezach organizowanych przez Fundację Warsaw Ballet Theatre.
 12. CIĘŻKA PRACA – rozumiem, że nauka tańca klasycznego w klasach baletowych wiąże się z ciężką pracą, wysiłkiem, zmęczeniem a czasami dyskomfortem. Mimo tego zawsze staram się pracować jak najlepiej, słuchać uwag i nie poddawać się jeśli jakieś ćwiczenia są dla mnie wymagające i trudne.