Regulaminy

REGULAMIN

Szkoły Baletowej Les Ballets de Pologne

 

 1. Uczestnictwo w zajęciach są równoznaczne z akceptacją regulaminu Szkoły Baletowej Les Ballets de Pologne.
 2. Zajęcia opłacane są z góry poprzez wykupienie jednorazowego biletu lub karnetu na cały miesiąc.
 3. Cena karnetu zależy od ilości zajęć w danym miesiącu.
 4. Szkoła nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane z karnetu lekcje. Istnieje jednak możliwość ‘odrobienia’ lekcji w ramach innych zajęć w tym samym miesiącu.
 5. Szkoła oraz pedagodzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje oraz urazy doznane w trakcie, przed i po zajęciach.
 6. Na wybrane zajęcia (dzieci i młodzież) obowiązuje określony przez pedagoga strój. Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami w każdej grupie.
 7. W przypadku kontuzji, urazów lub choroby uczestnik zajęć ma obowiązek poinformować o tym pedagoga prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć.
 8. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych oraz marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
 9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na jej terenie.
 10. W wyjątkowych sytuacjach szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć, pedagoga prowadzącego zajęcia a także niniejszego regulaminu.
 11. W trakcie trwania zajęć na sali ma prawo przebywać tylko pedagog oraz uczniowie. Obecność innych osób musi zostać uprzednio zgłoszona i zaakceptowana przez Szkołę.
 12. Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych przez Szkołę zasad oraz etyki tanecznej.
 13. Szkoła ma prawo odmówić udziału w zajęciach jeśli uczestnik nie zastosował się do niniejszego regulaminu.
 14. W szkole obowiązuje zmiana obuwia (lub zakładanie ochraniaczy na buty). Dotyczy to zarówno uczestników zajęć jak i rodziców oraz osób oczekujących.
 15. Pedagog ma prawo wyprosić z sali uczniów zachowujących się nie właściwie, zakłócających i uniemożliwiających prowadzenie zajęć.
 16. Za szkody wyrządzone przez dzieci oraz osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie prawni.
 17. Uczniowie szkoły zobowiązują się do punktualnego przychodzenia na lekcje oraz wszystkie zajęcia.
 18. Szkoła ma prawo zamknąć grupę, której liczba uczestników okaże się niewystarczająca do prowadzenia zajęć.
 19. Szkoła ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach jeśli liczba uczestników będzie zbyt duża aby umożliwić komfortowe prowadzenie lekcji.

REGULAMIN

wynajmu oraz użytkowania sali baletowej

 

 1. Opłaty za wynajem sali baletowej należy uiścić przed ustaloną wcześniej godziną wynajmu.
 2. Szkoła Baletowa Les Ballets de Pologne ma prawo odmówić wynajmu sali bez podawania przyczyny.
 3. Wynajmujący zobowiązuje się do pozostawienia sali baletowej w takim samym stanie, w jakim została mu wynajęta.
 4. Za wszystkie szkody wyrządzone podczas wynajmu odpowiedzialność ponosi Wynajmujący. Szkoła ma prawo obciążyć Wynajmującego kosztami naprawy za wyrządzone szkody.
 5. Stanowczo zabrania się wchodzenia na salę baletową w obuwiu do tego nie przystosowanym! Na sali można przebywać tylko boso, w baletkach/skarpetkach lub butach tanecznych odpowiednich do tego celu.
 6. Zabrania się wnoszenia na salę baletową jedzenia oraz napojów innych niż woda.
 7. Zarówno na sali baletowej jak i w całym budynku Szkoły palenie jest surowo zabronione.
 8. Możliwość wynajmu sali istnieje tylko po wcześniejszym ustaleniu ze Szkołą i umówieniu się na konkretny termin.
 9. Wynajmujący zobowiązuje się do opuszczenia sali o wyznaczonej godzinie.
 10. Dzieci oraz osoby niepełnoletnie mogą przebywać na sali tylko pod opieką pedagoga lub osoby dorosłej.